การผลิตก๊าซชีวภาพ (มีเทน) จากหญ้าเนเปียร์สดและฟางข้าวโดยใช้จุลินทรีย์เริ่มต้นจากกระเพาะหมักของโคเนื้อและกระบือ

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exYuwadee Sangsil , inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "Cutting interval of Napier grass affecting methane yield in anaerobic digestion", International Journal of Global Warming, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 288-300
2017 inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, exPiyanee Sangsri, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Methane Production from Napier Grass by Co-digestion with Cow Dung", Lecture Notes in Energy, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 33, กันยายน 2017, หน้า 169-180
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, exพิญาณี แสงศรี, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Methane production from napier grass by co-digestion with cow dung", The 5th Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14), 25 - 29 พฤษภาคม 2014, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2014 exพิญาณี แสงศรี, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์โดยการหมักร่วมกับมูลโค", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย