การผลิตก๊าซชีวภาพ (มีเทน) จากหญ้าเนเปียร์สดและฟางข้าวโดยใช้จุลินทรีย์เริ่มต้นจากกระเพาะหมักของโคเนื้อและกระบือ

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exPiyanee Sangsri, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Effects of microorganisms from cow and buffalo rumen on biogas production from Napier grass and rice straw", International Journal of Global Warming, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 149-161
2018 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exYuwadee Sangsil , inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Cutting interval of Napier grass affecting methane yield in anaerobic digestion", International Journal of Global Warming, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 288-300
2017 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exPiyanee Sangsri, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Methane Production from Napier Grass by Co-digestion with Cow Dung", Lecture Notes in Energy, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 33, กันยายน 2017, หน้า 169-180
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exพิญาณี แสงศรี, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Methane production from napier grass by co-digestion with cow dung", The 5th Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14), 25 - 29 พฤษภาคม 2014, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2014 exพิญาณี แสงศรี, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์โดยการหมักร่วมกับมูลโค", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย