บทบาทของไรโซแบคทีเรียและศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่การเกษตรที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก