ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) ในแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมนอกถิ่นกำเนิด