การศึกษากลุ่มยีน Aldo-keto reductase ที่พบในพืชที่ไม่เคยมีการศึกษาโดยใช้ข้าวหอมมะลิเป็นโมเดล

Publish Year International Conference 2
2016 exสิริภา เทียนนาค, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of OsI_32438, a Novel Aldo-keto Reductases in Thai Jasmine Rice (KDML 105)", The 5th International Biochemistrh and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exRawint Narawongsanont, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Functional analysis of AKR4C14, an aldo-keto reductase from Thai jasmine rice (O.sativa L.ssp. Indica cv. KDML105)", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย