ความเป็นอาชีวศึกษาในสำนึกและความรู้สึกของนักเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาจากปัญหาการทะเลาะวิวาทและตีกัน

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exWinai Kanchanb, "Perceptual Conscience in Vocationalism and the Emotional State of Vocational Education Students: : A Case Study from Falling-out Problems", Romanian Journal of Experimental Applies Psychology, ปีที่ 6, ฉบับที่ special is, ตุลาคม 2015, หน้า 21-21
Publish Year National Journal 1
2016 exนายสถิตพงศ์ มั่นหลำ, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส้นทางการจัดการศึ กษาเพื่อเข้าสู่อาชี พของคนพิ การ", วารสารดุสิตธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 192-302
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exนายวินัย, "Perceptual Conscience in Vocationalism and the Emotional State of Vocational Education Students: : A Case Study from Falling-out Problems", The International Conference "Psychology and the realities of the contemporary world" , 23 - 25 ตุลาคม 2015
Publish Year National Conference 1
2015 exนายภูวเรศ อับดุลสตา, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2558, 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย