แอคติโนมัยสีทจากยูคาลิปตัสและความสามารถในการยับยั้ง Cryptosporiopsis eucalypti และ Teratosphaeria destructans

Publish Year International Journal 3
2017 exWinanda Himaman, exPaweena Suksaard, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Cryptosporangium eucalypti sp. nov., an actinomycete isolated from Eucalyptus camaldulensis roots", Int J Syst Evol Microbiol, ปีที่ 67, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2017, หน้า 3077-3082
2016 exHimaman, W., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exPathom-aree, W., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetes from Eucalyptus and their biological activities for controlling Eucalyptus leaf and shoot blight", Microbiological Research, ปีที่ 188-189, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 42-52
2015 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Streptomyces oryzae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from stems of rice plant", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 368-372
Publish Year International Conference 2
2015 exWinanda Himaman, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exKrisana Pongpanich, exWasu Pathom-aree, "ACTINOMYCETES FROM EUCALYPTUS AND THEIR ACTIVITY TO INHIBIT EUCALYPTUS LEAF AND SHOOT BLIGHT DISEASE", FEMS,6th Congress of European Microbiologists, 7 - 11 มิถุนายน 2015, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2015 exWinanda Himaman, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exKrisana Pongpanich, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Plant growth promoting traits of actinomycetes from eucalyptus roots and rhizospheric soil", IUFRO Eucalyptus Conference 2015, 21 - 24 ตุลาคม 2015, สาธารณรัฐประชาชนจีน