แอคติโนมัยสีทจากยูคาลิปตัสและความสามารถในการยับยั้ง Cryptosporiopsis eucalypti และ Teratosphaeria destructans

Publish Year International Journal 1
2015 exSupattra Muangham, exWasu Pathom-aree, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Melanogenic actinomycetes from rhizosphere soil—antagonistic activity against Xanthomonas oryzae and plant-growth-promoting traits", Canadian Journal of Microbiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 164-170