การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนกระทู้ผัก ชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเมล็ดถั่วผี

Publish Year International Journal 6
2020 exPengsook, A, exPuangsomchit, A, exYooboon, T, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of isolated phenylpropanoids from Alpinia galanga rhizomes against Spodoptera litura", NATURAL PRODUCT RESEARCH, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2020 exTorranis Ruttanaphan, exGeorges de Sousa, exAnchulee Pengsook, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, exHannah-Isadora Huditz, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, exGa?lle Le Go , "A Novel Insecticidal Molecule Extracted from Alpinia galanga with Potential to Control the Pest Insect Spodoptera frugiperda", Insects, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 686-1-15
2020 exThitaree Yooboon, exAnchulee Pengsook, exWaraporn Poonsri, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Toxicity of Phenylpropanoids from Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts against Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)", phytoparasitica, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2020, หน้า 833-840
2015 exPornnapa Pipattanaporn, exSorachat Tharamak, exParinthorn Temyarasilp, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Toxicity of the Seeds of Phaseolus lathyroides (Leguminosae) Against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 80, ธันวาคม 2015, หน้า 193-198
2014 exAnupap Puangsomchit , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Toxicity of Alpinia galanga (Zingiberaceae) Rhizome Extracts Against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 79, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 145-150
2014 exTathaporn Maison, exTorranis Ruttanaphan, exPornnapa Pipattanaporn, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Antifeedant Activity of Crude Extracts from Stems and Leaves of Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi and the Seeds of Phaseolus lathyroides Against Helicoverpa armigera H?bner (Lepi-doptera: Noctuidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 79, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 233-238
Publish Year International Conference 5
2019 exAnchulee Pengsook, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and Insecticidal Activity of Phenylpropanoids Against Spodoptera litura", 12th Global Experts Meeting on Chemistry, Drug Design & Pharma Science, 14 - 15 ตุลาคม 2019, โซล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 exTathaporn Maison, exTorranis Ruttanaphan, exPornnapa Pipattanaporn, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "ANTIFEEDANT ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM TADEHAGI TRIQUETRUM (L.) OHASHI AND THE SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES AGAINST HELICOVERPA ARMIGERA", 66th International Symposium on Crop Protection, 20 พฤษภาคม 2014, เกนท์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
2014 exAnupap Puangsomchit , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "TOXICITY OF ALPINIA GALANGA (ZINGIBERACEAE)RHIZOME EXTRACTS AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)", 66th International Symposium on Crop Protection, 20 พฤษภาคม 2014, เกนท์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
2014 exAnupap Puangsomchit , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Toxicity of Alpinia galanga (Zingiberaceae) Rhizome Extracts Against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON 2014), 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exPornnapa Pipattanaporn, exAnupap Puangsomchit , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Insecticidal Activity of Crude Extracts from the Seeds of Phaseolus lathyroides Linn. and the Roots of Millingtonia hortensis Linn.f.", 64th International Symposium on Crop Protection (64th ISCP), 24 - 26 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย