การศึกษาการย้อมสีครามบนผ้าพอลิแลคติคแอซิดโดยใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนอง

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรักชนก สีดาโคตร, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of indigo dyeing on Poly (Lactic Acid) by Response Surface Methodology", Asian Journal of Chemistry, ปีที่ 28, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2016, หน้า 1371-1375
2014 exนางสาวรักชนก สีดาโคตร, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Exhaust Dyeing Poly (Lactic Acid) Fabrics with Indigo Dye obtained fromIndigofera Tinctoria", Advanced Materials Research, ปีที่ 1025-1026, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 531-534
Publish Year International Conference 1
2014 exนางสาวรักชนก สีดาโคตร, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Exhaust Dyeing Poly (Lactic Acid) Fabrics with Indigo Dye obtained from IndigoferaTinctoria", The 2014 1st International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (AMSME2014), 3 - 4 พฤษภาคม 2014, Incheon สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี