ทัศนาวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านวรรณกรรมสมัยใหม่: จากเรื่องสั้นของมุระคะมิ ฮะรุกิ