กระบวนการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มรีไฟน์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 5
2019 exมัลลิกา ตะพานวงศ์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Production of ethyl ester biodiesel from used cooking oil with ethanol and its quick glycerol-biodiesel layer separation using pure glycerol", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 61, กันยายน 2019, หน้า 109-114
2017 exNichaonn Chumuang, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Response Surface Methodology for Biodiesel Production Using Calcium Methoxide Catalyst Assisted with Tetrahydrofuran as Cosolvent", Journal of Chemistry, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2017
2017 exวีรศักดิ์ โซ่เงิน, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, ex Athitan Timyamprasert, "Production of Biodiesel from Palm Stearin Using Solid Catalyst Assisted with Co-Solvent", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 876, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017 - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 9-14
2016 exWarakom Suwanthai, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization of biodiesel production from a calcium methoxide catalyst using a statistical model", Korean Journal of Chemical Engineering , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 90-98
2016 exNichaonn Chumuang, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Application of Calcium Methoxide as Solid Base Catalyst for Biodiesel Production from Waste Cooking Oil", Key Engineering Materials, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 723, ธันวาคม 2016, หน้า 594-598
Publish Year International Conference 2
2017 exวีรศักดิ์ โซ่เงิน, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. วัลลภ อารีรบ, "Production of biodiesel from palm sterin using solid catalyst assisted with co-solvent", International Conference on Material Science and Engineering, 16 - 18 มิถุนายน 2017, Jeju Island สาธารณรัฐเกาหลี
2015 exWanida Ratthanarangsi, exWarakom Suwanthai, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "PROCESS OPTIMUM FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM REFINEDPALM OIL USING SOLID CATALYST FORENVIRONMENTAL FRIENDLY", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014(PACCON2014), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย