การศึกษาราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนและประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟท์ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, "In vitro antifungal activity screening of crude extracts of soil fungi against plant pathogenic fungi.", Journal of Biopesticides, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2014, หน้า 156-166