การพัฒนาวิธีการกำจัดก๊าซไนตริกออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงและซีเรียมบนตัวรองรับ MCM-41 ที่มีโครงสร้างแบบคอร์-เชลล์ภายใต้สภาวะที่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์และน้ำในกระแสป้อน

Publish Year International Journal 2
2018 exIntana, T, exFottinger, K, exRupprechter, G, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Role of Copper and Cerium on Core-Shell Al-MCM-41 in NO Reduction via a SCR-CH4", JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 132-142
2015 exTanasan Intana, exKarin F?ttinger, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Physicochemical Properties of Cu loaded onto Core-shell Al-MCM-41: Effect of Loading Methods", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects , ปีที่ 467, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 157-165