การตกตะกอนสารออกฤทธิ์สำคัญจากบัวบกด้วยเทคนิค Gas Anti -Solvent (GAS)

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMs. Ornkanit Chante, exนางสาวปัทมพร เชื่องยาง, "Statistical optimization for precipitation of bioactive compounds from extracted Centella asiatica using gas anti-solvent technique.", Journal of Food Processing Engineering, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอรกนิษฐ์ จันทร์เทศ, "Precipitation of Bioactive Ingredients from Extracted Centella asiatica via Gas Anti-Solvent Technique", Proceedings of the 4th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM'18) Madrid, Spain , 16 - 18 สิงหาคม 2018, Madrid ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 1
2014 exอรกนิษฐ์ จันทร์เทศ, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การตกตะกอนสารออกฤทธิ์สาคัญจากสารสกัดบัวบกด้วยเทคนิค Gas Anti-Solvent", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย