ประเมินกลไกในการสะสมแป้งที่รากของมันสำปะหลังเพื่อการจัดการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับในเขตฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย