เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2014 exนายจิรายุ ฮวบดีบอน, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, "การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อยกระดับผลผลิตของมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 exปณิธิ ยองประยูร, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, exณัฐธิดา พุ่มมี, exปัทมา ทองพิทักษ์, "การเจริญเติบโตของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ในพื้นที่แล้งในจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exชุติมา ยานสาร, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, exสิรินทร์ ชุ่มอินทรจักร, exขวัญชนก คลายจากทุกข์, exวิมลศิริ สีหะวงษ์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์และพื้นที่ใบมันสำปะหลังกับผลผลิตหัวสดมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย