การแพร่กระจายของไวรัสเดงกี่ที่พบในยุงลายในบริเวณทีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย