การใช้เครื่องเพื่อคัดกรองสารสมุนไพรไล่แมลงในการป้องกันยุงลาย