ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย

Publish Year International Conference 2
2014 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกำจัด รื่นเริงดี, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Detection of aflatoxins producing Aspergillus spp. from fish meal, soybean meal and shrimp feed in Thailand", The 10th International Mycological Congress, 3 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtchara Sankom, exPanrapee Lamtaweejaloen, "Current Situation of Mycotoxin Contamination in Food and Feed Commodities in Thailand. Mahakarnchanakul Warapa, Vangnai Kanithaporn Tongkhoa Kullanart Anukul Mampeung Sankom Atchara Iamtaweejaloen Panrapee.", International conference on Mycotoxin Aspects of Food and Feed Safety (IC-MAFFS) , 27 - 28 มิถุนายน 2013, yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย