อิทธิพลของการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2016 exPanrapee Iamtaweejaroen , exPhakpoom Kooprasertying, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exNampeung Anukul , inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Exposure to aflatoxin B1 in Thailand by consumption of brown and color rice", Mycotoxin Research, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 19-25
Publish Year International Conference 1
2014 exนางสาวสุดารัตน์ เขาแก่ง, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The optimized condition of ochratoxin a production for reference material production", 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security, 15 - 18 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวสุดารัตน์ เขาแก่ง, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถของเชื้อราสรางสารพิษออคราทอกซิน เอ ในข้าวกล้องของไทย", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย