สมบัติของดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ปูนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 4
2024 exธเนศ ทองเดชศรี, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณัฐภาส คำสุพรม, exสุกฤษฏิ์ อยู่ดี, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exShinya Inazumi, "Influence of Initial Water Content and Water-to-Cement-Ratio on the Strength and Suction Characteristics of Cement-Stabilized Sediments from Drainage Canal", Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA , ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2024, หน้า 1-9
2023 exShinya Inazumi, exSudip Shakya, exChifong Chio, exHideki Kobayashi, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Time-Series Prediction of Long-Term Sustainability of Grounds Improved by Chemical Grouting", Applied Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exYuji Shigematsu, exShinya Inazumi, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Properties of High-Flowability Liquefied Stabilized Soil Made of Recycled Construction Sludge", Recycling, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2023, หน้า 1-12
2022 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exShuichi Kuwahara, exKen-ichi Shishido , exShinya Inazumi, "Influence of Perforated Soils on Installation of New Piles", Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2022, หน้า 1-12
Publish Year International Conference 1
2023 exThanet Thongdetsri, exNattapas Khumsuprom, exSittinon Noipasee, exPath Pongpayuha, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exShinya Inazumi, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Improvement of High-Water Content Sludges using Ordinary Portland Cement as Construction Materials", The 21st Southeast Asian Geotechnical Conference and 4th AGSSEA Conference (SEAGC-AGSSEA 2023), 25 - 26 ตุลาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2024 exสกล เวียงอินทร์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, "ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "จากภูมิปัญญาที่สืบสานสู่การรังสรรค์โลกที่ยั่งยืน" , 29 - 31 พฤษภาคม 2024, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 exณัฐพล อินพรม, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติทางวิศวกรรมของตะกอนดินขุดอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2023 exปฏิภาณ เทียมทอง, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการกองดินขุดจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดความยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย