การพัฒนาอิเล็คโทรดประสิทธิภาพสูงโดยเทคโนโลยีการเคลือบระดับนาโนเมตรสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล

Publish Year International Journal 1
2014 exAtiweena Krittayavathananon, exPattarachai Srimuk, exSantamon Luanwuthi, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Palladium nanoparticles decorated on reduced graphene oxide rotating disk electrodes toward ultrasensitive hydrazine detection: Effects of particle sizes and hydrodynamic diffusion", Analytical Chemistry, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2014, หน้า ---
Publish Year International Conference 4
2014 exNatee Chinvipas, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrocatalytic Oxidation of Alcohols in Acidic Media over Graphene Oxide Carbocatalysts", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtiweena Krittayavathananon, "Electrodeposition of Ultraporous palladium on flexible graphene-coated carbon fiber paper as high-performance electro-catalysts for direct ethanol fuel cells", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exSantamon Luanwuthia, exPattarachai Srimuk, exAtiweena Krittayavathananon, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Polyaniline-Graphene-Metal Organic FrameworkComposites for Supercapacitors", MACRO 2014, 7 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatee Chinwipas , "Ultraporous Polyaniline-Palladium Coated on Graphene Paper for Direct Ethanol Fuel Cell Catalysts", MACRO 2014, 7 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย