แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ

Sub Project

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exA. Kullawon, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Adding Efficiency of Cassava (Manihot esculenta Crantz) Production by Zinc Application on clay loam Soil", The 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 8 - 13 เมษายน 2013, ควีนส์ทาวน์ นิวซีแลนด์
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "The Combination Effects of Zinc, Magnesium, Sulphur Foliar Fertilizer Management on Cassava Growth and Yield Grown on Map Bon, coarse-loamy variant Soil", 2nd USM-PSU International Conference On Arts And Sciences 2012 (ICAS 2012) , 2 - 4 ธันวาคม 2012, ปีนัง มาเลเซีย