การวิเคราะห์ปัจจัยหลักของแมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ และการจัดการระบบนิเวศเพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในข้าวโพด