การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exสุนันทา สังข์ศิริ, exสมชาย โพธิสาร, "On-Farm Trials of Pre-commercial Field Corn Hybrids", การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11 , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2016 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การควบคุมวัชพืชด้วยฟลูรอกซิเพอร์ในแปลงปลูกข้าวโพดไร่จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาพืช, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสำราญ ศรีชมพร, inนายกิตติศักดิ์ ศรีชมพร, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมก่อนการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตากและนครสวรรค์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขาพืช, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, exสุริพัฒน์ ไทยเทศ, exสุนันทา สังข์ศิริ, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมก่อนการค้าในไร่กสิกร ปี 2557", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 , 5 - 7 สิงหาคม 2015, อ.ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, exสุนันทา สังข์ศิริ, exสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ปรับปรุงใหม่ที่ดีเด่นในไร่กสิกร ปี 2557", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 , 5 - 7 สิงหาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนันทา สังข์ศิริ, inนายกิตติศักดิ์ ศรีชมพร, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2557", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 , 5 - 7 สิงหาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, exนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การกำจัดวัชพืชด้วยนิโคซัลฟูรอนในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 , 20 - 22 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย
2015 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, exนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การใช้สารกำจัดวัชพืชนิโคซัลฟูรอนในแปลงปลูกข้าวโพดฝักอ่อน", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย