การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Publish Year National Conference 3
2014 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, exนางสาวสุนันทา สังข์ศิริ, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวในไร่กสิกร ปี 2556", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 , 22 - 24 กรกฎาคม 2014, นครนายก นครนายก ประเทศไทย
2014 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, exสุริพัฒน์ ไทยเทศ, exสุนันทา สังข์ศิริ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2556", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 , 22 - 24 กรกฎาคม 2014, นครนายก นครนายก ประเทศไทย
2014 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, "การควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดลพบุรี", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 , 22 - 24 กรกฎาคม 2014, นครนายก นครนายก ประเทศไทย