การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

Publish Year National Conference 2
2015 exสุนทรี ตั้งซุยยัง, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโพดหวานด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวราพร ทรงโฉม, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อประเมินปริมาณ total sugar ในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย