การพัฒนาข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวฟ่างลูกผสม

Publish Year National Conference 2
2015 inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายถวิล นิลพยัคฆ์, "การคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดพันธุ์แท้", การประชุมการวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายถวิล นิลพยัคฆ์, "การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างเมล็ดสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันและสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสำหรับผลิตลูกผสม", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 5 - 7 สิงหาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย