การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Publish Year National Conference 2
2014 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "ข้าวโพดฝักสด : อนาคต ปลอดภัย สู่สากล", สัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7, 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2014, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSSC 306 และ KSSC 309", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, เมือง นครนายก ประเทศไทย