อิทธิพลของการเติมซิลิกาต่อการสังเคราะห์เมทานอลจากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์

Publish Year National Conference 2
2016 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exUsanee Chantaprasertporn, exนางสาวธนารี โพธิ์งามวงศ์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Enhanced activity and stability of CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by addition of colloidal SiO2 nanoparticles for CO2 hydrogenation", NanoThailand 2016, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exนางสาวอุษณีย์ ฉันทประเสริฐพร, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรโมเตอร์ซิลิกาที่มีต่อประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-ZnO-ZrO2 ในการผลิตเมทานอลจากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 , 25 - 26 มิถุนายน 2015, Bangkok ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย