ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในพืช Chromolaena odoratum ซึ่งสะสมโลหะหนักได้สูง