เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของโภชนะที่ใช้ในการคำนวณสูตรอาหารต่อต้นทุนอาหารและการให้ผลผลิตของไก่เนื้อและไก่ไข่