สภาพปัญหาและผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนที่มีต่อการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์ชาวไทย