เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Kasetsart Educational Review, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 26-38
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกณฑ์สมรรถนะการใช้อ๊อกซิเจนสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", 20th annual Congress of the European College of Sport Science, 24 มิถุนายน 2015 - 27 มีนาคม 2016, Malmo ราชอาณาจักรสวีเดน
2010 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการวินิจฉัยสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย", III Internation Conference of Physical Education and Sports Science on Celebration of Singapore 2010., 25 - 28 พฤษภาคม 2010, สาธารณรัฐสิงคโปร์