การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "วิศวกรรมศาสตร์ศึกษาจากมุมมองที่ไร้ข้อจำกัด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ ๓๖, 10 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย