ความสัมพันธ์ของยีนของสุกร IFI6, JHDM1A, CYP21, DECR1 and ACL กับคุณภาพเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า