การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ (PAP) ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืชจากข้าวไทย