ผลกระทบการแข็งค่าของเงินบาทต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจไทย : วิเคราะห์ผ่านแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ต่อ SMEs ไทย: วิเคราะห์ผ่านแบบจําลองคํานวณดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย