การศึกษาพฤติกรรมการใช้รถไฟฟ้าของผู้พักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า