ปัญหาแรงงานข้ามชาติในจังหวัดชลบุรีและแนวทางแก้ไข

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์, "พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 51-68