ระบบการเขียนด้วยลายมืออัจฉริยะสำหรับคนตาบอดและผู้บกพร่องทางสายตา

Publish Year National Conference 5
2014 exทศพร ไทยวัฒนธรรม, inนายศศิน เทียนดี, อาจารย์, "เกมสามมิติสำหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา", 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014), 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exเชาวลิต เฟื่องฟูพาณิชย์, inนายศศิน เทียนดี, อาจารย์, "โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ช่วยการเรียนรู้จดจำภาพสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา", 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014), 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exสาวิณี วงษ์เกิดศรี, inนายศศิน เทียนดี, อาจารย์, "ระบบสำหรับฝึกพิมพ์เฉพาะเด็กผู้บกพร่องทางสติปัญญา", 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014), 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exศศิกร วัฒนะ, inนายศศิน เทียนดี, อาจารย์, "ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างเอกสารการนำเสนอสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา", 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014), 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exทยานันท์ กระจ่างเย่า, inนายศศิน เทียนดี, อาจารย์, "ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยิน", 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014), 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, ชลบุรี ประเทศไทย