การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาต้นสักสาหรับแบบจำลอง BIOEM-BGC โดยใช้วิธีการเจเนติกอัลกอลิทึม(GA)

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์, exSakol Satitvityanan, "BIOME-BGC-GA for Optimizing Tectona grandis Linn. F.’s Ecophysiological Parameters Using Remotely Sensed Data", The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018) , 4 - 6 กรกฎาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 inดร.ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์, inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Net Primary Productivity at a Teak Plantation in Northern Thailand under Different Climatic Conditions", Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 19 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2017, ญี่ปุ่น