อัลกอริธึมสำหรับการออกแบบโครงข่ายไอพี ที่รองรับการประกันคุณภาพในการกำหนดเส้นทาง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "A Design Algorithm for QoS Network with Flow Delay Control", Journal of Networks, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 85-90
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exนายภาคภูมิ แก้วอำไพ, "การศึกษาประสิทธิภาพของเครือข่าย IPv6 , IPv4 และ Dual Stacks ที่เปิดใช้งานการประกันคุณภาพการให้บริการ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 914-924