ผลการป้องกันความเสียหายต่อเซลล์ประสาทของสารสกัดจากย่านางเมื่อเกิดภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวในหนูไมซ์