การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exDavid A. Simpson, exTrevor R. Hodkinson, exPranom chantaranothai, "Taxonomic notes on the genus Piper (Piperaceae)", Nordic Journal of Botany , ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 605-618
2014 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Pranom Chantaranothai, exAssoc. Prof. Dr. TREVOR R. HODKINSON, "New records of Peperomia (Piperaceae) in Thailand", THAI FOREST BULLETIN (BOTANY), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 61-67