ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมโรครากปมของมันสำปะหลัง