การสังเคราะห์อนุพันธ์ของบราสสิโนสเตอรอยด์ในระดับอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าว

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWaya Phutdhawong, "Synthesis of Spirocyclopente-Dione Anthracene Adduct, Precursor of the Cyclopentenone ProstagladinsVia Ring-Closing Metathesis Reaction", Chemical Science Transactions, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, เมษายน - พฤษภาคม 2013, หน้า 1496-1502
Publish Year International Conference 1
2013 exChanakan Winyakul, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and plant growth regulatory activity of indole-fused seven-membered ring derivatives and indolecarboxylic acid derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013), 23 - 25 มกราคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 exนันทิตา วงศ์หวุน, exเฉลียว เพชรทอง, exสมพงศ์ มาเบ้า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากชวนชมและลีลาวดี พันธุ์ขาวพวง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exชลิดา อนุพันธ์, exเฉลียว เพชรทอง, exสมพงษ์ มาเบ้า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากสะค้านและสะค้านแดง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย