การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: เทคนิค XANES/EXAFS สำหรับศึกษาอิทธิพลของรูทีเนียมและเซอร์โคเนียมที่มีต่อความสามารถในการรีดิวส์และค่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของตัวเร่ง Co/SiO2

Publish Year International Conference 1
2013 exKangvansura, P., exPoo-arporn, Y., exSchulz, H., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "The effect of promoters on reduction of Ru/ZrO2/Co/SiO 2 catalyst for fischer-tropsch synthesis as studied by in situ XANES", Technical Proceedings of the 2013 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2013, 12 พฤษภาคม 2013