การใช้สารสกัดจากพืชวงศ์ Piperaceae ผสมในฟิล์มบริโภคได้จากผงบุก เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะ