ศักย์ผลิตภาพเปรียบเทียบของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ลุ่มและที่ดอนในประเทศไทย

  • ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

  • ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน(สำหรับศูนย์วิจัย/สถานีวิจัยในสังกัดของ มก.)

Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวสุภัทรา หลวงทะ, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพทางการเกษตรของดินเวอร์ทิซอลส์ที่ใช้ปลูกข้าวของประเทศไทย", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ย เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน", 2 - 4 กรกฎาคม 2015, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย